Bias^2 Seminar: Desmond Patton & Kathy McKeown, Columbia